Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Brij.Fisser N.V.

 

 1. Om de bestellingen nauwkeurig te kunnen uitvoeren, moeten zij ten minste twee werkdagen voor de leveringsdatum bij Brij.Fisser NV toekomen.
   
 2. Iedere levering wordt geacht door de klant te zijn aanvaard bij vertrek bij Brij.Fisser N.V. en wordt vervoerd onder zijn verantwoordelijkheid en op zijn risico, ongeacht de wijze van transport.Daar de leveringen door toeval, overmacht of daden van derden kunnen worden beïnvloed, worden de leveringsmodaliteiten (o.m. qua termijn en hoeveelheid) slechts bij benadering aangegeven.  Dit impliceert o.m. dat een laattijdige of onvolledige levering niet kan worden geweigerd en nooit aanleiding kan geven tot enige annulering en/of schadevergoeding.
   
 3. De leveringen worden geacht zonder gebreken en evenals de facturen conform de bestelling te zijn, indien ze niet binnen de 8 dagen na ontvangst van de levering, cq de factuurdatum, per aangetekende brief worden geprotesteerd.
  De retourprocedure van Brij.Fisser N.V. is de klant bekend en hij aanvaardt ze.
  Deze procedure bepaalt o.m. dat de terugzending van bieren of andere dranken geen recht geeft op terugbetaling.
   
 4. Alle leveringen zijn contant betaalbaar.
  Indien een factuur niet tijdig betaald wordt, is van rechtswege intrest verschuldigd van 10 % per maand, elke begonnen maand tellend voor een volledige.
  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de klant en verschuldigd door het enkel ongebruikt laten passeren der betalingstermijn.  Tevens is bij laattijdige betaling een schadebeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag.
   
 5. De voor vaten, kratten, flessen en containers ontvangen waarborgsommen worden slechts terugbetaald na teruggave ervan in goede staat.
   
 6. Brij.Fisser N.V. kan steeds bedragen die zij verschuldigd is, ongeacht hun oorsprong, compenseren met bedragen die haar verschuldigd zijn.
   
 7. De geleverde goederen blijven eigendom van Brij.Fisser N.V. tot volledige betaling is geschied.
   
 8. Indien aangestelden van Brij.Fisser N.V. namens haar verbintenissen aangaan, is dit steeds onder voorbehoud van goedkeuring door de directie.
   
 9. Brij.Fisser N.V. wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen die zich zouden kunnen voordoen bij gebruik van haar materiaal (vaten, kratten, flessen, publiciteitsmateriaal, tap-en debietmateriaal, enz….).
   
 10. Indien Brij.Fisser N.V. afziet van de toepassing van één of meer van deze algemene voorwaarden, zal dit steeds uit louter commerciële overweging zijn en zal de klant hieruit nooit enig recht kunnen putten.
   
 11. Het Belgisch recht is van toepassing.  Elke betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Turnhout.